VEDTÆGTER

Foreningens navn er: FORENINGEN AF YNGRE ONKOLOGER.

Foreningens formål er:

 1. at styrke det onkologiske speciale.
 2. at varetage yngre onkologers uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige interesser.

Foreningen af Yngre Onkologer kan optage alle yngre læger med interesse i det onkologiske speciale. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i 2 på hinanden følgende år ekskluderes medlemmet. Fastansatte overlæger kan ikke være medlemmer.

 1. Indmeldelse og udmeldelse administreres via Lægeforeningen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 1. Generalforsamlingen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts, april eller maj måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller gennem denne på forlangende af mindst 5 medlemmer. Den skal afholdes senest 4 uger efter anmodningens fremsættelse. Alle generalforsamlinger skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse sker per e-mail. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden samt information om indkomne forslag til sagsbehandling. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Beretning fra arbejdsgrupper.
 4. Godkendelse af revideret regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget for indeværende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Nedsættelse af arbejdsgrupper.
 10. Fastsættelse af kontingent.
 11. Eventuelt.

På generalforsamlingen har kun medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, som skal være dirigenten i hænde og godkendes inden afstemningens påbegyndelse.

Dirigenten bestemmer valgproceduren – dog skal denne være skriftlig, såfremt blot ét medlem ønsker det.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal (se dog §10). Ved stemmelighed skal der foretages en ny afstemning. Ved fortsat stemmelighed bortfalder forslag til vedtægtsændringer, mens andre sager inklusive valg afgøres ved lodtrækning.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, samt en suppleant der vælges for 1 år ad gangen. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og en repræsentant i DSKOs uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fører kontrol med referater af alle bestyrelsesmøder. Der kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen medmindre mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin dagsorden.

 1. Formanden og kasseren tegner foreningen.
 2. Såfremt bestyrelsen finder det berettiget, kan den associere valgbare medlemmer med særlig kompetence for bestyrelsesarbejdet. Dog maksimalt for 1 år, hvorefter en revurdering skal finde sted. Associerede medlemmer har ikke stemmeret i bestyrelsessammenhæng.
 3. Såfremt et medlem af bestyrelsen udgår fra bestyrelsen før dennes tidsperiode udløber indsættes suppleanten på dennes post frem til næste generalforsamling.

Arbejdsgrupper til behandling af emner i henhold til foreningens formålsparagraf nedsættes af generalforsamlingen eller bestyrelsen. Arbejdsgruppers sammensætning og funktion tages op til revision ved hver generalforsamling.

Der udpeges 3 medlemmer til De Lægevidenskabelige Selskaber’s (LVS) repræsentantskab. Det ene medlem er den til enhver tid siddende formand for FYO. De to øvrige medlemmer udpeges af FYO efter skiftligt opslag blandt alle medlemmer. De to øvrige medlemmer kan være medlemmer af FYOs bestyrelse og udpeges for 2 år. Genudpeges kan ske efter opslag.

På generalforsamlingen fremlægger kassereren det reviderede regnskab samt budget for det kommende år. Regnskabsåret er kalenderåret.

Rejseudgifter til indkaldte møder for bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af arbejdsgrupper refunderes i det omfang, det er muligt.

Beslutning om foreningens ophør træffes af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Vedtagelse kræver 2/3 majoritet. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for ophøret. Den opløsende generalforsamling afgør, hvordan foreningens eventuelle aktiver skal anvendes.

 

Godkendt på foreningens generalforsamling den 11.3.1989 med ændringer vedtaget ved generalforsamlinger: den 23.3.1991, 27.4.1992, 16.4.1994, 28.3.2007, 4.4.200916.4.2015 og 17.03.2021